Полезна Информация - Нe Забравяйте!!


 • Всяко МПС се представя на годишен технически преглед на датата, посочена в знака за периодичен преглед от предходната година;
 • Леките автомобили се представят на годишен технически преглед на третата и петата година от първоначалнта им регистрация, след което задължително всяка година;
 • Леки таксиметрови автомобили и автобуси се представят на годишен технически преглед на всеки 6 месеца;
 • Товарните автомобили и ремаркета, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години, подлежат на годишен тегхнически преглед на всеки 6 месеца. Преди десетата година от първоначалната регистрация - на всяка година;
 • Мотоциклетите и туристическите ремаркета се представят на годишен технически преглед на 2 години;
 • На годишен технически преглед трябва да се представят следните документи:

 1. Свидетелство за регистрация на МПС - голям талон (може и ксерокопие).
 2. Свидетелство за регистрация на МПС - малък талон.
 3. Свидетелство за управление на МПС (шофьорска книжка на съответния водач).
 4. Знак за извършен преглед от предходната година.
 5. Полица от застраховка "Гражданска отговорност" за годината, през която се извършва ГТП.
 6. В случай на монтирана газова уредба, документ за техническата й изправност.
 7. Фактура (може и ксерокопие) за платен Годишен данък на МПС

Нормативни Документи и Изисквания за Извършване на ГТП


Наредба № H 32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства

Наредба РД-16-1054 от 10 октомври 2008 г. за одобряване типа на тахографи и тахографкси карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи

Наредба 13 от 19 април 2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства

Наредба Н-3 от 7 април 2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент ЕИО 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране данните за движението при автомобилен транспорт и Регламент ЕО 561/2006 на Европейският парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилният транспорт, за изменение на Регламенти ЕИО 3821/85 и ЕО 2135/98 на Съвета и отмяна на Регламент ЕИО 3820/85 на Съвета

Регламент ЕО 68/2009 на Комисията от 23 януари 2009 година за адаптиране за девети път към техническия прогрес на Регламент ЕИО 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

Регламент ЕО 561/2006 на Европейския парламент и за Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилният транспорт, за изменение на Регламенти ЕИО 3821/85 и ЕО 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент ЕИО 3820/85 на Съвета

Регламент ЕО 3821/85 на Съвета от 20 декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт

Директива 2009/4/ЕО на Комисията от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение на Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти ЕИО 3820/85 и ЕИО 3821/85 на Съвета относно Социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилният транспорт, и за отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета

Директива 2009/5/ЕО на Комисията от 30 януари 2009 г. за изменение на приложение III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималните условия за изпълнение на Регламенти ЕИО 3820/85 и ЕИО 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с дейностите по автомобилния транспорт

Удостоверение за дейности - Регламент ЕО No561/2006 или АЕТР

 

Указание 1 Указание 2 Указание 3

Указание 4 Указание 5 Указание 6